Advies WSW terugkeergarantie 2010


Advies

WSW springplank en vangnet

advies terugkeergarantie WSW

 

 

Wsw-raad Rotterdam

november 2010

 

 

Leden Wsw-raad Rotterdam

Dhr. M. Slootweg (voorzitter)

Dhr. R. Palmars (secretaris)

Mevr. M.A. Ringeling (penningmeester)

Dhr. R.M.H. van den Barselaar (lid)

Dhr. E. de Bever (lid)

Dhr. C. Edenburg (lid)

Dhr. M.M. de Gelder (lid)

Mevr. T. Gerritsen (lid)

Dhr. J. Meijer (lid)

Mevr. R. Roberts (lid)

Mevr. S. Soedamah (lid)

Dhr. J de Vries (lid)

 

Ambtelijk ondersteuning:

Dhr. Drs. C.H. Lafeber

Dhr. Drs. A.W. de Regt (RWI)

 

 

 

VOORWOORD

In haar Werkplan 2010 heeft Wsw-raad Rotterdam aangekondigd een advies te schrijven over het vaststellen van een terugkeergarantie WSW voor de gemeente Rotterdam. Het advies richt zich op het vaststellen en uitvoeren van een goede terugkeergarantie voor Wsw-geïndiceerden. Dit vanuit de gedachte dat daarmee meer Wsw-geïndiceerden de beweging van binnen naar buiten zullen maken.

In haar advies motiveert de Wsw-raad haar keuze voor dit onderwerp en doet het aanbevelingen om tot een goede terugkeerregeling te komen.

De Wsw-raad spreekt haar waardering uit voor alle betrokkenen die een bijdrage hebben geleverd aan het advies. Het advies wordt met het aanbieden aan het college en de gemeenteraad openbaar gemaakt.

 

Chiel Slootweg

voorzitter Wsw-raad Rotterdam

 

Het Advies

Inleiding                    

Ongeveer de helft van de Wsw-geïndiceerden krijgt bij indicatie de kwalificatie Begeleid Werken toegekend. Voor deze Wsw-geïndiceerden is plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt dus in principe haalbaar. Onderzoek wijst uit dat slechts 10% van de Wsw-geïndiceerden met het advies Begeleid Werken daadwerkelijk actief is op de reguliere arbeidsmarkt.

 

Motivatie                   

Een belangrijke doelstelling van de modernisering van de WSW is het bevorderen van de doorstroming van Wsw-geïndiceerden naar banen buiten de Sociale Werkvoorziening. Deze doelstelling bekend onder de naam “van binnen naar buiten” is een belangrijk speerpunt binnen het huidige beleid van de gemeente Rotterdam. De Wsw-raad ontvangt regelmatig signalen dat Wsw-geïndiceerden best willen doorstromen, maar zich hierin belemmerd voelen. Het risico op het verlies van de nieuwe baan en daarmee de opgebouwde rechten binnen de WSW vinden velen te groot.

Een goede terugkeerregeling is voor Wsw-geïndiceerden een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk te besluiten een baan buiten de Sociale Werkvoorziening te accepteren. Uitstroom van Wsw-geïndiceerden naar de reguliere arbeidsmarkt betekent ook dat er weer meer Wsw-geïndiceerden vanaf de wachtlijst aan een baan geholpen kunnen worden.


Huidige situatie       

In de nieuwe wet Sociale Werkvoorziening (nWsw) van 2008 is een voorrangsregeling opgenomen. Deze garantie voorziet in het recht op terugkeer naar de wachtlijst.  Voorwaarde is dat de Wsw-geïndiceerde onvrijwillig werkloos wordt, en een verzoek indient om weer op de wachtlijst geplaatst te worden. De Wsw-geïndiceerde wordt op de wachtlijst geplaatst op de oorspronkelijke datum van indicatie en krijgt zo met voorrang via de WSW nieuw werk aangeboden.

 

Gewenste situatie   

Voor Wsw-geïndiceerden is het belangrijk dat oude rechten, opgebouwd vanuit een Wsw-dienstverband, zoveel als mogelijk behouden kunnen worden. Voor mensen met een arbeidsbeperking is werk een belangrijk instrument om mee te kunnen doen in de maatschappij. Het risico werkloos te worden, wordt voor deze doelgroep tot een minimum beperkt.

Gemeente Rotterdam onderkent dat het voor Wsw-geïndiceerden belangrijk is om opgebouwde rechten zoveel mogelijk te behouden. Gemeente Rotterdam biedt, met het vaststellen van een garantieregeling, Wsw-geïndiceerden die uitstromen naar een baan buiten de Sociale Werkvoorziening maximale bescherming bij terugval.

 

Het advies                

De Wsw-raad Rotterdam adviseert om de volgende punten op te nemen in de garantieregeling:

  • De garantieregeling is van toepassing voor alle Wsw-geïndiceerden, zolang de Wsw-indicatie van kracht is.
  • Binnen de garantieregeling wordt een salarisgarantie opgenomen. De salarisgarantie geeft Wsw-geïndiceerde het recht om bij terugkeer in de Sociale Werkvoorziening ingeschaald te worden op het niveau van het laatst verdiende loon binnen de Sociale Werkvoorziening.
  • Wsw-geïndiceerden die terugkeren binnen de Sociale Werkvoorziening worden niet op de wachtlijst geplaatst, maar krijgen passend werk aangeboden. Is dit werk niet direct beschikbaar, dan wordt tijdelijk ander werk van vergelijkbaar niveau aangeboden.
  • Wsw-geïndiceerden worden, waar nodig, ondersteund bij de keus om de beweging van binnen naar buiten te maken. De Wsw-geïndiceerde blijft vrij in zijn keuze en zal op geen enkele wijze gedwongen worden een baan buiten de Sociale Werkvoorziening te aanvaarden.
  • Wsw-geïndiceerden die kiezen voor een baan buiten de Sociale Werkvoorziening (regulier werk) krijgen, op verzoek van de geïndiceerde of werkgever, gedurende een periode van een halfjaar nazorg aangeboden. De overgang van Sociale Werkvoorziening naar een reguliere werkgever zal altijd plaatsvinden a.d.h.v. een ”warme overdracht”.
  • De kwaliteit van begeleiding wordt gemeten en bewaakt door het opstellen van halfjaarlijkse beoordelingsrapportages, waarin de Wsw-geïndiceerde aangeeft hoe de begeleiding wordt gewaardeerd.
  • De Wsw-raad adviseert de garantieregeling voor 1 januari 2011 in werking te laten treden.

 

Pensioen                              

Verlies van opgebouwde pensioenrechten is voor veel Wsw-geïndiceerden reden om binnen de Sociale  Werkvoorziening werkzaam te blijven. De raad adviseert gemeente Rotterdam te onderzoeken of er mogelijkheden bestaan om opgebouwde pensioenrechten mee te nemen naar de nieuwe werkgever.