Vraag en Antwoord

Wat is de sociale werkvoorziening (sw) en een Wsw-indicatie?

Voor mensen met een beperking is werken in een gewone baan soms niet mogelijk. Werken in de sociale werkvoorziening (sw) kan dan een oplossing zijn. Het werk wordt aangepast aan uw mogelijkheden. U krijgt een echte baan, werkt met collega’s en krijgt een gewoon salaris. Ook kunt u een cursus of opleiding volgen naast uw werk.

De Sociale Werkvoorziening is bedoeld voor mensen die door een beperking geen baan kunnen vinden. Er zijn verschillende soorten beperkingen:
•    Een lichamelijke beperking: bijvoorbeeld alleen zittend kunnen werken.
•    Een verstandelijke beperking: bijvoorbeeld moeite hebben met leren of zich niet kunnen concentreren
•    Een psychische beperking: bijvoorbeeld snel in paniek raken of niet in een afgesloten ruimte kunnen werken.

Het werk in de Sociale Werkvoorziening is aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de medewerkers. Sommige medewerkers hebben extra begeleiding nodig of een aangepaste werkplek. Ook het werktempo en de inhoud van het werk kunnen worden aangepast aan de mogelijkheden van de medewerker.

Hoe kom ik aan een Wsw-indicatie?

U mag alleen werken in de sociale werkvoorziening met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw). U krijgt de Wsw-indicatie als de volgende voorwaarden voor u gelden.
•    U hebt een arbeidshandicap waardoor u niet in een gewone baan kunt werken.
•    U kunt wel werken in een aangepaste omgeving.
•    U kunt wel werken als uw baan wordt aangepast.
•    U bent in staat om regelmatig te werken
•    U wilt zelf graag een baan.

Wilt u graag werken in de sociale werkvoorziening? Dan meldt u zich aan bij het WERKbedrijf. Op Werk.nl vindt u meer informatie en het aanmeldingsformulier voor een Wsw-indicatie.
Met de Wsw-indicatie kunt u werken bij een sw-bedrijf, of begeleid werken bij een gewone werkgever.
De gemeente zoekt een geschikte baan voor u. U komt eerst op een wachtlijst en moet wachten op een baan. Op het moment dat er een Wsw-baan voor u beschikbaar is, ontvangt u een uitnodiging van het sw-bedrijf.

De wachtlijst

De wachtlijst wordt beheerd op basis van het first-in-first-out principe, tenzij een gemeente hiervan afwijkt. In dat geval moet de gemeente een ‘verordening wachtlijstbeheer’ opstellen. Het first-in first-out principe houdt in dat mensen die het langst op de wachtlijst staan, het eerst aan de beurt zijn. Per gemeente kan de lengte van de wachtlijst en het wachtlijstbeheer verschillen. Er kan in algemene zin daarom niets gezegd worden over hoe lang iemand (gemiddeld) op de wachtlijst staat. U kunt bij de gemeente terecht om de plek op de wachtlijst te achterhalen. Zij kunnen u ook vertellen wat de te verwachten wachttijd is.
Hoe lang je moet wachten verschilt per gemeente en hangt onder andere af van hoeveel mensen er op de wachtlijst staan. De wachttijd kan door veel verschillende redenen veranderen.

Waarom wordt er van een Wsw-geïndiceerde verwacht dat hij gaat werken bij een reguliere werkgever?

Het gaat in de Wsw in alle gevallen om arbeidsplaatsen die zijn aangepast aan de beperkingen van de Wsw-geïndiceerde werknemer. Belangrijk doel van de wetswijziging is dat bij het zoeken naar een passende aangepaste arbeidsplaats de capaciteiten en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde het uitgangspunt zijn. Met de Wsw-subsidie kunnen aangepaste arbeidsplaatsen met alles wat daar bij hoort speciaal voor Wsw-geïndiceerden worden gecreëerd. Dat kan ook bij een reguliere werkgever die bereid is een Wsw-werknemer in dienst te nemen met een loonkostensubsidie, een vergoeding voor eventueel noodzakelijke werkplekaanpassingen en financiering van de begeleiding op de werkvloer.

Wat verdienen werknemers in de Sociale werkvoorziening?

Zoals elke werknemer ontvangt ook een werknemer in de Sociale Werkvoorziening een salaris. De hoogte van het salaris is o.a. afhankelijk van het soort werk dat de werknemer verricht. De salarisschalen staan in de cao voor de sociale werkvoorziening. In de cao staan ook afspraken over bijvoorbeeld verlof, werktijden, tegemoetkoming woon-werkverkeer, enzovoort. Deze cao is landelijk geldig en wordt afgesloten tussen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de vakbonden.

Wat is het verschil tussen een ondernemingsraad en de Wsw-raad

De ondernemingsraad heeft als doelgroep de werknemers in het SW bedrijf en richt zich op arbeidsomstandigheden in het bedrijf.
De Wsw-raad heeft als doelgroep de gehele Wsw-populatie, dus zowel Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst als Wsw-werknemers (zowel in het sw-bedrijf als daarbuiten). De raad richt zich op het gemeentelijke beleid, bijvoorbeeld wachtlijstbeheer, Persoonsgebonden budget enz.

Begeleid werken met een Wsw-indicatie

Hebt u een Wsw-indicatie en wilt u buiten het SW-bedrijf aan het werk? Dan kunt u ervoor kiezen om begeleid te werken.
U komt dan in dienst bij een gewone werkgever. Dit kan bijvoorbeeld een supermarkt, een klussenbedrijf of op de postkamer van een bank zijn. Voor u gelden de CAO en de andere arbeidsvoorwaarden van de nieuwe werkgever. U houdt uw Wsw-indicatie. Het is belangrijk dat u het naar uw zin hebt op uw werk en dat uw werkgever en collega’s ook tevreden zijn. Een begeleider en uw werkgever helpen u dan ook om ervoor te zorgen dat het werken goed gaat.
Er zijn twee soorten begeleid werken:
•    Begeleid werken via de gemeente
•    Begeleid werken met een Persoonsgebonden Budget (PGB)

Begeleid werken via het sw-bedrijf

U geeft aan UW door dat u graag begeleid wilt werken. U krijgt dan een begeleider die samen met u zoekt naar een geschikte werkgever en u op het werk begeleidt.

U houdt uw Wsw-indicatie

Hebt u een Wsw-indicatie en gaat u begeleid werken? Dan houdt u uw Wsw-indicatie. U blijft werken via de Wsw, ook op een begeleide werkplek. U kunt altijd terugvallen op ander werk in de Wsw zolang u een geldige indicatie heeft.
Wat als het begeleid werken niet goed gaat?

Als u begeleid gaat werken, komt u op een werkplek die zo goed mogelijk past bij uw mogelijkheden. Gaat het werken toch niet goed? Bespreek dat dan met uw werkgever en begeleider. Komt het niet tot een oplossing en gaat u weg bij uw werkgever? Dan zoekt u begeleider zo snel mogelijk naar een werkplek bij een andere werkgever of bij het sw-bedrijf. Soms vindt u begeleider niet direct een geschikte werkplek voor u. Het kan zijn dat u weer op de wachtlijst komt. U krijgt dan wel voorrang op andere mensen op de wachtlijst.

Kan een Wsw-geïndiceerde, met een positief advies begeleid werken, worden gedwongen om een begeleid werkenplek te accepteren?

Ja. Als de gemeente aan een Wsw-geïndiceerde op de wachtlijst die in het bezit is van een positief advies begeleid werken, een passende begeleid werkenplek aanbiedt en betrokkene weigert deze plek dan kan de gemeente de Wsw-indicatie om die reden intrekken. Dit geldt ook voor Wsw-werknemers met een advies begeleid werken. Biedt de gemeente een passende begeleid werkenplek aan iemand die gedetacheerd is of werkzaam is in het sw-bedrijf, dan kan de gemeente de Wsw-indicatie intrekken alsook de dienstbetrekking opzeggen.