Belangenorganisaties voor mensen met een beperking

Naam: ANGO
Landelijke vereniging van, voor en door mensen met een beperking en chronisch
zieken.
Site: www.ango.nl
E-mail: info@ango.nl

Naam: Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad)
Belangenorganisatie voor mensen met een fysieke beperking of ziekte op alle
levensterreinen.
Site: www.cg-raad.nl
E-mail: info@cg-raad.nl

Naam: Cliëntenraad UWV
Landelijke en regionale ondersteuning cliëntenraden voor uitkeringsgerechtigden
WW/UWV-werkbedrijf.
Site: www.clientenraad-uwv.nl
E-mail: cp@uwv.nl

Naam: Dovenschap
Landelijke belangenorganisatie voor mensen met een gehoor beperking.
Site: www.dovenschap.nl
E-mail: info@dovenschap.nl

Naam: GGMD
Landelijke vereniging voor doven en slechthorenden.
Site: www.ggmd.nl
E-mail: Contact@GGMD.nl

Naam: KansPlus / VraagRaak
Landelijke vereniging voor mensen met een verstandelijk beperking en hun naasten.
Site: www.kansplus.nl
E-mail: info@kansplus.nl

Naam: Koepel WMO-raden
Landelijke vereniging voor WMO-raden.
Site: www.koepelwmoraden.nl
E-mail: secretariaat@koepelwmoraden.nl

Naam: Landelijke Cliëntenraad (LCR)
Landelijke belangenorganisatie voor adviesraden.
Site: www.landelijkeclientenraad.nl
E-mail: info@lcr-suwi.nl

Naam: LocSZ
Landelijke organisatie van cliëntenraden sociale zekerheid ( Wwb/Wij/Wsw).
Site: www.locsz.nl
E-mail: info@locsz.nl

Naam: LOC Zeggenschap
LOC Zeggenschap in Zorg is een landelijke cliëntenorganisatie voor Awbz en
WMO.
Site: www.loc.nl
E-mail: loc@loc.nl

Naam: LSR
Landelijk Steunpunt Medezeggenschap, koepelorganisatie voor cliëntenraden
WMO en patiëntenraden.
Site: www.hetlsr.nl
E-mail: info@hetlsr.nl

Naam: LVA
Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (WAO/WIA).
Site: www.lva-nederland.nl
E-mail: secretaris@lva-nederland.nl

Naam: LFB
Landelijke belangenorganisaties voor en door mensen met een verstandelijke beperking.
Site: www.lfb.nu
E-mail: info@lfb.nu

Naam: SIEN (oude naam Philadelphiasupport)
Belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, verzorgers en vrienden.
Site: www.sien.nl
E-mail: info@sien.nl

Naam: Platform GGZ
Landelijke belangenorganisatie voor mensen met een, psychiatrische of psychische beperking
Site: www.platformggz.nl
E-mail: info@platformggz.nl

Naam: Platform VG
Landelijke belangenorganisatie voor organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.
Site: www.platformvg.nl
E-mail: info@platformvg.nl

Naam: Stichting de Pijler
Limburgse vereniging voor ondersteuning belangenbehartiging en cliëntenparticipatie WWB, Wsw,WIA (gratis)
Site: www.stichtingdepijler.nl
E-mail: info@stichtingdepijler.nl

Naam: TOOON
Landelijke belangenvereniging van en voor alle wajongeren.
Site: www.tooon.me
E-mail: support@tooon.me

Naam: Vereniging Mobility
Landelijke vereniging voor Wsw-raden en adviesraden die mensen met een arbeidsbeperking vertegenwoordigen
Site: www.verenigingmobility.nl
E-mail: info@verenigingmobility.nl

Naam: Visio
Landelijke belangenvereniging en informatiecentrum voor blinden en slechtzienden
Site: www.visio.org
E-mail: info@visio.org

Naam: VGR
Vereniging van gehandicaptenorganisaties in Rotterdam
Site: http://www.vgr-rotterdam.nl/
Email: info@vgr-rotterdam.nlNaaam:

Wswraad Utrecht
Wsw-cliëntenraad gemeente Utrecht
Site: www.wswraadutrecht.nl