Advies PGB/WSW 2014

Advies PGB Begeleid Werken

zelf doen en meer bereiken

 

Wsw-adviesraad Rotterdam

17 januari 2014

 

Leden Wsw-adviesraad Rotterdam

Dhr. M. Slootweg (voorzitter)

Dhr. R. Palmars (secretaris)

Dhr. M.M. de Gelder (penningmeester)

Dhr. E. de Bever (lid)

Dhr. D. van Dommelen (lid)

Mevr. E. Ghisaidoohe  (lid)

Mevr. S. de Gruiter (lid)

Mevr. M. Huisman (lid)

Dhr. J. Meijer (lid)

Mevr. R. Roberts (lid)

Dhr. T. de Ruijter (lid)

Dhr. A.W.J. Schagen (lid)

Mevr. L. Soedamah (lid)

Mevr. K. Ueberveldt  (lid)

 

Ambtelijk ondersteuning:

Dhr. C.H. Lafeber

Dhr. B.G.L. Moes (cluster W&I)

Inleiding

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) biedt passend werk aan mensen die vrijwel of helemaal geen uitzicht hebben op een reguliere baan. Bij de modernisering van de Wsw op 1 januari 2008 is het PGB Begeleid Werken (PGB BW) binnen de wet als een recht voor elke Wsw-geïndiceerde opgenomen.  Met het recht op PGB BW is nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden om een grotere inbreng van de Wsw’er zelf mogelijk te maken.

De Sw-geïndiceerde heeft recht op een PGB BW als de aanvraag aan de wettelijke eisen en de daarop gebaseerde gemeentelijke voorwaarden voldoet. Het PGB-budget bedraagt maximaal het door de rijksoverheid ter beschikking gestelde subsidiebedrag (circa  € 26.000 of circa € 32.000 per jaar afhankelijk van de indicatie). Een hoger budget is mogelijk, maar de gemeente heeft niet de verplichting dat budget ook toe te kennen. Het budget kan besteed worden aan een loonkostenvergoeding voor de werkgever, voor de kosten van een begeleidende organisatie en voor eenmalige aanpassingen van de werkplek.

De honorering van de aanvraag PGB BW en de uiteindelijke hoogte van het toe te kennen budget wordt gebaseerd op het plan dat door de Wsw-geïndiceerde wordt ingediend. Gemeente kan haar uitvoeringskosten in mindering brengen op het budget. De gemeente blijft de beheerder van het budget en draagt zorg voor de betaling aan de werkgever en de begeleidingsorganisatie. De nadere voorwaarden voor de toekenning van een PGB BW dienen door de gemeente vastgelegd te worden in een verordening.

Hoewel per 1 januari 2008 de nieuwe Wsw is ingevoerd en gemeenten PGB BW aan cliënten moeten toekennen, verschilt de intentie en de daadwerkelijke actie om dit te realiseren per gemeente. Er zijn gemeente die het PGB BW als uitzonderlijke aanvulling op de bestaande praktijk beschouwen, terwijl andere gemeente PGB BW als een essentieel en breed in te zetten instrument beschouwen, gericht op een wezenlijke verandering van de bestaande praktijk. De modernisering van de Wsw heeft onder meer tot doel de bestaande praktijk in de uitvoering te ‘doorbreken’ en de positie van gemeente als regisseur te vergroten ten opzichte van Sw-organisaties. In de praktijk is niet terug te zien dat op dit punt in Rotterdam een nieuwe wind is gaan waaien. In Rotterdam is het handen en voeten geven aan het PGB BW niet van de grond gekomen. Opvallend is dat gemeenteraad of het college van B&W vanuit haar regierol geen opdracht heeft gegeven tot uitvoering van het PGB BW.

Het PGB BW biedt Sw-geïndiceerde de mogelijkheid zelf initiatief te nemen en vanuit eigenkracht en netwerk (meer) kans te maken op een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Het PGB BW gaat uit van meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van Sw-geïndiceerde. Uitgangspunten die goed aansluiten bij het gemeentelijk participatiebeleid, verwacht mocht worden dat het PGB BW als speerpunt zou worden opgenomen bij de herstructurering van de Wsw in Rotterdam. In Rotterdam is sterk ingezet op het ontwikkelen van een werkgeversbenadering. Aan het ontwikkelen van een werknemersbenadering lijkt (nog) weinig behoefte te bestaan. Verandering zoals het terugdringen van de rol c.q. de belangen van het Sw-bedrijf, zo lijkt het signaal, wordt als een bedreiging ervaren voor het begeleidwerken en detacheren vanuit de Sw-organisatie.

Met haar advies “PGB begeleid werken; zelf doen en meer bereiken” roept Wsw-adviesraad Rotterdam het college op meer werk te maken van het PGB Begeleid Werken en daarmee de mogelijkheid voor Sw-geïndiceerden zelf regie te nemen bij het vinden van een passende baan.

Chiel Slootweg

Voorzitter Wsw-adviesraad Rotterdam

 

Het Advies

 Advies 1

Stel een verordening op die qua formulering ‘sober’ is en laat ruimte voor individueel maatwerk richting Sw-geïndiceerde, maar ook richting potentiële werkgevers en begeleidingsorganisaties.

Advies 2

Voorkom misbruik door een goede aanvraagprocedure in te richten en regel dit niet door in de verordening, mogelijk inadequate, drempels in te bouwen.

Advies 3

Mensen met een goedgekeurde PGB BW krijgen voorrang bij plaatsing vanaf de wachtlijst bij aanvaarden van een reguliere dienstbetrekking.

Advies 4

Regie en uitvoering worden ondergebracht bij het cluster Werk en Inkomen in een nieuw in te richten  PGB BW-bureau. Het PGB BW-bureau behandelt en beslist over aanvragen. De PGB BW-adviseur heeft als taak Sw-geïndiceerden voor te lichten, te adviseren en te begeleiden.

taken van de PGB BW-adviseur op het PGB BW-bureau bestaan onder andere uit:

• Werving van kandidaten.

• Toetsen van PGB BW aanvragen.

• Sw-geïndiceerde informeren over de procesgang.

• Potentiële werkgevers informeren over mogelijkheden.

• Financiële/administratieve afwikkeling (facturen, etc.).

• Subsidievaststelling en -verstrekking.

• Bij eventuele afloop PGB BW overdracht aan het Sw-bedrijf.

• Rapportages verzorgen aan gemeenten (op klant- en managementniveau).

• Adviseur biedt desgewenst ondersteuning aan de (potentiële) PGB BW kandidaat.

Advies 5

Stel conform het advies van de VGN automatisch de loonwaarde vast als het gevraagde budget niet boven 60% van het wettelijk brutominimumloon (incl. 30% werkgeverslasten) uitkomt. Stel alleen een loonwaarde onderzoek in bij twijfel of als gevraagde loonkostensubsidie het bedrag van 60% van het wettelijk brutominimumloon (incl. 30% werkgeverslasten) overschrijdt.

Advies 6

Stel de vergoeding voor het begeleiden van de Sw-geïndiceerde vast op basis van de modelverordening PGB BW van de VNG. Neem in de verordening op dat het aantal begeleidingsuren niet meer kan bedragen dan 15% van het aantal uren dat de Sw-geïndiceerde werkt.

Advies 7

Neem in de verordening, onder de voorwaarde van no cure no pay, voor bemiddeling en plaatsing een vergoeding op van maximaal € 2.500,=.

Advies 8

Informeer alle Sw-geïndiceerde over het PGB BW. In een folder wordt de regeling, de procedure en het aanbod vanuit het PGB BW-bureau kenbaar gemaakt.

De folder geeft onder meer inzicht in de taken van de PGB BW adviseur zoals:

  • Sw-geïndiceerden ondersteunen bij het opstellen van een PGB BW-aanvraag.
  • Sw-geïndiceerden inzicht geven in (wijze van informatie vergaren over) passend werk op de reguliere arbeidsmarkt
  • Sw-geïndiceerden informeren over de procedure en eventueel in te zetten opleidingsmogelijkheden.
  • Sw-geïndiceerden adviseren bij de keuze van een begeleidingsorganisatie en werkgever.
  • Sw-geïndiceerden ondersteuning bieden bij de uitvoering van onderdelen van het PGB BW-traject.
  • Sw-geïndiceerden ondersteunen bij stagnatie van de procedure.
  • Sw-geïndiceerden adviseren en ondersteunen tijdens zijn PGB BW.
  • Sw-geïndiceerde adviseren op het terrein van wetgeving rondom sociale zekerheid en arbeidsrecht.