Advies Instroom WSW-geïndiceerden 2012


Advies Instroom WSW-geïndiceerden 2012

Advies WSW-adviesraad Rotterdam

April 2012

 

 

Inleiding

Rotterdam heeft binnen haar taakstelling ruimte om in totaal 100SE vanaf de wachtlijst te laten instromen bij de Roteb. De WSW-adviesraad heeft op verzoek van de directeur Roteb, dhr. C.H. Jäger, in januari 2012 een advies uitgebracht over het aanwijzen van voorranggroepen op de wachtlijst. Het aanwijzen van voorrangsgroepen geeft de gemeente Rotterdam meer mogelijkheden te sturen op een kosteneffectieve inzet van middelen binnen een structureel schaarser budget.

Rotterdam heeft nu instroomstop, er wordt gewacht op een bestuurlijke c.q. politieke uitspraak om wel of niet WSW-geïndiceerden van de wachtlijst te laten instromen bij de Roteb. In opdracht van de directie Roteb heeft Berenschot onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van instroom.

Welke keuze maakt gemeente Rotterdam om te  komen  tot een rechtvaardig en sociale beleid  nu de beschikbare financiële middelen voor participatie en re-integratie structureel schaarser worden?

 

Het onderzoeksrapport van Berenschot roept bij de WSW-cliëntenraad meer vragen op dan het kan beantwoorden. De WSW-adviesraad komt na bestudering van het rapport tot de conclusie dat het rapport onzorgvuldig, onvolledig en op onderdelen strijdig is met het herstructureringsplan WSW van de gemeente Rotterdam.

 

Kanttekeningen bij het onderzoek:

  • De conclusie dat de ruimte op de markt beperkt is tot 60SE wordt in onderzoek niet onderbouwd. Het herstructureringsplan van de gemeente Rotterdam gaat er vanuit dat er in de komende jaren op de markt ruimte ontstaat voor 1800SE.
  • Onderzoekers geven aan dat bij variant 2b de salariskosten van de WSW’er per jaar circa   € 10.000,= lager liggen dan bij variant 2a. In artikel 24 van de CAO van de WSW is opgenomen dat werknemers die voor het eerst een dienstbetrekking in het kader van de Wsw aanvaarden, gedurende maximaal 5 jaar het loon op het niveau van het wettelijk minimumloon wordt betaald. Op basis van het CAO bestaat er de eerste 5 jaar geen verschil tussen variant 2a en 2b.Onderzoekers hebben ook geen rekening gehouden met instroom van jongeren met een minimumjeugdloon. Jongeren tot 23 jaar krijgen ook binnen de WSW een minimumjeugdloon betaald. De loonkosten van jongeren liggen aanzienlijk lager dan de loonkosten van variant 2b.
  • De onderzoekers hebben geen rekening gehouden met de Rotterdamse terugkeer- en garantieregeling. Variant 2b is bij toepassing van deze regeling niet meer uitvoerbaar.
  • De WSW-adviesraad mist de relevantie en de onderbouwing van het uitgangspunt dat besparingen gerealiseerd moeten worden op respectievelijk huisvesting (€ 3.000,=) en  ICT (€ 2.000,=). Onderzoekers gaan uit van begeleidwerkenbanen waarbij werkgevers verantwoordelijk zijn voor huisvesting en ICT. Het is de WSW-adviesraad opgevallen dat de voorgeschreven besparing op ICT niet is opgenomen in het herstructureringplan van de WSW.
  • Onderzoekers gaan uit van instromers die nu een bijstandsuitkering hebben op gehuwdennorm. Deze aanname staat haaks op het huidige beleid van de gemeente Rotterdam en het advies van de Landelijke Cliëntenraad. Met het centraal stellen van het eigenbelang, wordt naar het oordeel van de WSW-cliëntenraad een verkeerd signaal afgegeven.
  • Het herstructureringsplan van de gemeente Rotterdam gaat uit van een jaarlijkse uitstroom van 180SE en instroom van 60SE in een beschutte werkomgeving. In het onderzoek van Berenschot wordt instroom in een beschutte werkomgeving niet meegenomen.
  • De aanname dat instromers een netto omzet van € 12.000,= per jaar realiseren is gelet op de huidige marktomstandigheden niet reëel. Het herstructureringsplan heeft als uitgangspunt dat bij detachering en begeleidwerken op termijn een gemiddeld rendement van € 5.000,= per SE behaald moet worden.

Conclusie:

Het rapport bevestigt de opvatting van WSW-adviesraad dat bij een gerichte instroom de financiële risico’s beperkt blijven. Door te kiezen voor instroom van 100SE voldoet Gemeente Rotterdam aan haar wettelijke taakstelling en geeft het een krachtig en duidelijk signaal af; Rotterdam neemt haar verantwoordelijkheid en geeft het goede voorbeeld. Alleen een geloofwaardige gemeente kan werkgevers aanspreken op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO) en Social Return on Investment (SROI) tot een succes maken.

 

Een geloofwaardige en daadkrachtige gemeente Rotterdam kiest ervoor om 100SE te laten instromen bij de Roteb. Deze keuze past goed bij  een Rotterdams sociaal en rechtvaardig participatiebeleid. Een keuze die zonder grote financiële risico’s gemaakt kan worden.

 

Advies:

De WSW-adviesraad roept het college op om te kiezen voor het laten instromen van 100SE bij de Roteb. Door prestatieafspraken te maken met de Roteb, kan gestuurd worden op de instroom en worden financiële risico’s tot een minimum beperkt.

De WSW-adviesraad adviseert geen doelgroepen van instroom uit te sluiten. Uitgangspunt voor instroom is het aanbieden van passende arbeid. De WSW-adviesraad steunt daarbij wel het beleid om voorrangsgroepen aan te wijzen om zo kosten effectief  te kunnen sturen op de instroom. WSW-adviesraad vraagt speciale aandacht voor de instroom van jongeren en mensen die het langst op de wachtlijst staan. In haar advies aan de directeur van Roteb heeft de WSW-adviesraad zich uitgesproken over het aanwijzen van voorrangsgroepen. De WSW-adviesraad vraagt het college dit advies mee te nemen in haar besluitvorming.

 

M. Slootweg

Voorzitter WSW-cliëntenraad Rotterdam