Advies voorrangsgroepen WSW-wachtlijst Rotterdam 2012

 

Advies aanwijzen voorrangsgroepen

WSW-wachtlijst Rotterdam

 

Inleiding

Herman Jäger (directeur Roteb) heeft aangegeven dat er voor 2012 ruimte is om 60 Wsw-geïndiceerden vanaf de wachtlijst te plaatsen in een baan. Probleem bij plaatsing is dat er op dit moment te weinig werk is voor mensen die zijn aangewezen op beschutwerk.

In Rotterdam wordt nu het FiFo-principe toegepast. Wsw-geïndiceerden die het langst op de wachtlijst staan, komen als eerste in aanmerking voor plaatsing. Handhaven van dit systeem betekent dat Wsw-geïndiceerden met de indicatie beschutwerken geplaatst gaan worden zonder dat er voor hen werk beschikbaar is. Voor Wsw-geïndiceerden waar wel werk voor is, kunnen niet geplaatst worden omdat deze nog niet aan de beurt zijn.

De verordening wachtlijstbeheer maakt het in Rotterdam mogelijk binnen de wachtlijst voorrangsgroepen aan te wijzen.

In Rotterdam zijn in 2009 en 2010 met instemming van de Wsw-cliëntenraad de volgende voorrangsgroepen aangewezen:

 1. geïndiceerden met een Begeleid Werken advies voor wie een match met een werkgever kan worden gemaakt;
 2. geïndiceerden met een toegekend PGB;
 3. geïndiceerden met een Wajong-uitkering;
 4. degenen bij wie de Begeleid Werken aanstelling buiten eigen schuld wordt beëindigd;
 5. ID-werknemers met een wsw-indicatie, waarvan de functie wordt omgezet in een BW-functie;

 

De wachtlijstbeheerder heeft de WSW-adviesraad gevraagd advies uit te brengen over het aanwijzen van voorrangsgroepen voor 2012.

 

 Overwegingen adviesraad Rotterdam

Voor- en nadelen aanwijzen voorrangsgroepen

 • Prioritering op basis van doelgroepen heeft een aantal voordelen. Gemeenten kunnen zo beter keuzes maken die aansluiten bij (nieuwe) kansen en specifiek gemeentelijk beleid.
 • Nadeel aan doelgroepenprioritering is dat het voorrang geven aan bepaalde doelgroepen betekent dat anderen langer moeten wachten. Een scherp geformuleerde doelgroepenprioritering kan, gegeven de dynamiek van de wachtlijst, zelfs betekenen dat bepaalde geïndiceerden geheel niet meer geplaatst kunnen worden!
 • Doelgroepenprioritering kan beleidsmatig en/of financieel voordelen hebben, mits uitsluiting van doelgroepen wordt voorkomen.

 

Voorkomen van uitsluiting

 • Een instrument om uitsluiting te voorkomen is doelgroepenprioritering te binden aan een tijdslimiet.
 • De beste methode om dit probleem structureel op te lossen is het verdelen van de beschikbare plaatsen tussen geïndiceerden die reeds langer op de wachtlijst staan en de prioritaire doelgroepen. Een beperkte doelgroepenprioritering kan worden doorgevoerd zonder de overige geïndiceerden volledig uit te sluiten.
 • Uitsluiting van doelgroepen kan worden voorkomen door de wachttijd te binden aan een maximumtermijn en/of lang wachtende een aantal beschikbare plaatsen te garanderen.

 

Visie adviesraad Rotterdam

Doelstelling blijft om WSW-geïndiceerden zo snel mogelijk een dienstverband aan te bieden en daarbij het principe te hanteren van first in – first out (FIFO). Bedrijfseconomische redenen maken het op dit moment echter noodzakelijk dat afgeweken wordt van dit principe. De praktijk wijst uit dat de match tussen degene die op grond van haar of zijn volgorde op de ranglijst aan de beurt is en de openstaande vacature niet altijd één op één te maken is. Capaciteiten en vaardigheden van de betrokkene maar ook de afdelings- of teamsamenstelling kunnen dit in de weg staan.

Het wachtlijstbeheer moet bijdragen aan het beleid WSW-geïndiceerden de beweging van ‘binnen naar buiten’ te kunnen laten maken. Dit kan tot situaties leiden dat afgeweken moet worden van plaatsing volgens het principe first in – first out.

Om tot een rechtvaardige verdeling van de beschikbare plaatsen te komen kiest de WSW-adviesraad voor het jaarlijks sluiten van een prestatiecontract met de wachtlijstbeheerder. In dit contract kan op grond van het te voeren sociale beleid per jaar prestaties worden vastgelegd en bewaakt.

 

Het advies

De WSW-adviesraad adviseert voor 2012 de volgende prestatieafspraken met de wachtlijstbeheerder te maken:

1. De wachtlijst wordt inzichtelijk en transparant gemaakt voor de geïndiceerden. Het wordt voor geïndiceerden mogelijk om met gebruik van het BSN-nummer en een wachtwoord op de website van de wachtlijstbeheerder op te zoeken op welke plaats deze op de wachtlijst staat.

2. Voor het jaar 2012  worden als voorrangsgroepen aangewezen:

 • A. geïndiceerden die direct vanaf de wachtlijst in een (PGB) Begeleid Werken baan geplaatst kunnen worden bij een reguliere werkgever;
 • B. geïndiceerden met een Wajong-uitkering;
 • C. geïndiceerde jongeren tot en met 27 jaar.

3. Maximaal 75% van de plaatsingen wordt gerealiseerd vanuit de aangewezen voorrangsgroepen. Minimaal 25 % van de plaatsingen wordt gerealiseerd uit de eerste 50 kandidaten van de wachtlijst. Bij plaatsingen vanuit voorrangroepen B. en C. wordt uitgegaan van het FiFo-principe.

4. De adviesraad WSW ontvangt per kwartaal van de wachtlijstbeheerder een verslag ter verantwoording van gerealiseerde plaatsingen.